Dosso Dossi Lider Toptan Giyim ve Ayakkabı Platformu
Your Cart

Üyelik Sözleşmesi

TOPTAN TİCARİ SATIŞ PLATFORMU

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi;

A) www.dossodossi.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve AKŞEMSETTİN MAH.ADNAN MENDERES VATAN BLV.DOS.HOTEL AP.46-48/1 FATİH -İSTANBUL olan Fatih Vergi Dairesi nezdinde  2710775032 vergi numarası ile kayıtlı  DDFS ONLİNE MAĞAZACILIK A.Ş, (bundan böyle  DOSSO DOSSİ olarak anılacaktır) ile; www.dossodossi.com ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında, Üye'nin DOSSO DOSSİ'nin sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. DOSSO DOSSİ ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Platform : www.dossodossi.com ve mobil uygulamasını ifade eder.

Alıcı: Platform’dan ürün ve/veya hizmeti ticari amaçla satın alan son kullanıcı olmayan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DOSSO DOSSİ tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere DOSSO DOSSİ’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel  gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DOSSO DOSSİ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun DOSSO DOSSİ tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. DOSSO DOSSİ’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, DOSSO DOSSİ’nın bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

3.2. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DOSSO DOSSİ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve DOSSO DOSSİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

3.3. Üye Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

3.4. Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve DOSSO DOSSİ’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır DOSSO DOSSİ’ye yöneltilebilecek herhangi bir talepte DOSSO DOSSİ ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.5. DOSSO DOSSİ, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.6. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.

3.7. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Bu maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform’da yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran DOSSO DOSSİ’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

a) Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

b) Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması,

c) Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara aykırı yasadışı, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, ahlaka aykırı, haksız rekabet yaratan herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması;

d) Platform üzerinde teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DOSSO DOSSİ’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.8. DOSSO DOSSİ, Platform’un virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Platform’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4. GİZLİLİK

4.1. DOSSO DOSSİ, Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. DOSSO DOSSİ, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri www.dossodossi.com’da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

4.3. Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla DOSSO DOSSİ ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET

DOSSO DOSSİ markası ve logosu, Platform’un yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak DOSSO DOSSİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik DOSSO DOSSİ mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin DOSSO DOSSİ’nın veya Platform’da satış yapanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde DOSSO DOSSİ'nın söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

6. SATIŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. Taraflar iş bu üyelik sözleşmesi kapsamında www.dossodossi.com üzerinden gerçekleştirilecek satın alma işlemlerinin ticari satış olduğu yönünde mutabık kalmışlardır.

6.2.      Platformda sunulan ürünlere ilişkin satış fiyatı USD(Amerikan Doları) kararlaştırılmış olup, satış bedeli USD dolar veya DOSSO DOSSİ’nin belirleyeceği currency üzerinden ödenecektir.

6.3.      Üye satın almış olduğu ürünü DOSSO DOSSİ tarafından gönderilmesini veya kendi belirleyeceği firma ve yöntemle gönderilmesi talep edebilir. Ürünün DOSSO DOSSİ tarafından gönderilmesi halinde taşıma sorumluluğu DOSSO DOSSİ’ye ait olacaktır.

            Üye satın almış olduğu ürünlerin kendi belirleyeceği firma ve yöntemle taşınmasını talep ederse; taşıma sorumluluğu Üye’ye ait olacaktır.

6.4.      Üye, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Üye’nin kendi belirleyeceği firma ve yöntemle ürünlerin gönderilmesini talep ettiği durumlarda; DOSSO DOSSİ’nin ürünleri teslim borcu, ürünlerin Üye tarafından belirlenen taşıyıcı firmaya teslimi ile ortadan kalkar.

 

6.5.      Üye ürünlerin kendisine ulaşmasını müteakip 14 gün içinde; dilerse satışa konu ürün üzerinde gerekli tüm teknik incelemeleri yaptırmak zorunda olduğunu, ve satın alınan ürünün ayıplı olması halinde; durumu bu 14 günlük süre içerisinde tüm delilleri ile birlikte DOSSO DOSSİ’ye ihbar etme yükümü bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye, bu 14 günlük sürenin geçmesini müteakip ayıp ihbarında bulunamayacağını; ürünlerin ayıpsız olarak teslim edildiğini kabul etmiş sayılacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

6.6.      Üye’nin ayıp ihbarını müteakip; yapılan ayıp ihbarının doğru olup olmadığı DOSSO DOSSİ tarafından incelenir ve sonuç Üye’ye bildirilir. Üye incelemeye itiraz edemez. DOSSO DOSSİ tarafından Üye’nin ayıp ihbarında haklı olduğu kanaatine varılması halinde incelemenin bitmesini müteakip 14 gün içinde Üye’ye satış bedeli iade edilir.

 

6.7.      Üye www.dossodossi.com üzerinden sipariş verdikten sonra; siparişin DOSSO DOSSİ tarafından onaylanmasını müteakip, satın alınan ürünün kargo veya taşıma firmasını teslim edilmeden önce sözleşmeden dönmek isterse; ürün bedelinin %20’si oranında cezai şart ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Satış bedeli bu cezai şart mahsup edildikten sonra Üye’ye iade  edilir.

 

6.8.      Satın alınan ürünlerin kargo veya taşıyıcı firmaya tesliminden sonra, Üye’nin sözleşmeden dönme hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda Üye’nin satılan ürünü almaktan vazgeçmesi halinde dahi; DOSSO DOSSİ’nin satış bedelinin tamamına hak kazanacağını, bu durumda kendisine herhangi bir satış bedeli iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

DOSSO DOSSİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

DOSSO DOSSİ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda DOSSO DOSSİ’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile DOSSO DOSSİ’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3. DOSSO DOSSİ, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Taraflar iş bu sözleşme kapsamında bu maddede belirtilen yollarla yapılan her türlü bildirimin hukuken geçerli olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

9.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir hukuki veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.